top of page

Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Chantal Koeman, massagepraktijk West-Friesland, hierna te noemen dienstverlener.

1.2 Het masseren/mobiliseren/stretchen  met mogelijke spierproblemen dan wel ontspanningsmassage of massage ter preventie van blessures en daaraan gerelateerde behandelingen in de ruimste zin des woords, hierna te noemen “behandeling”.

1.3 De opdrachtgever voor wie de behandeling wordt uitgevoerd, hierna te noemen “klant”.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen dienstverlener en klant met uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden

 

2.2 Acceptatie van deze overeenkomst houdt in dat de klant de toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant.

 

Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden

 

3.1 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van toepassing zijn indien deze schriftelijk door dienstverlener zijn bevestigd.

 

3.2 In geval van een of meerdere afwijkingen van de algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige algemene leveringsvoorwaarden onverkort van kracht.

 

3.3 Indien dienstverlener één of meerdere bepalingen(en) uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken klant geen rechten ontlenen evenals rechten voor de toekomst. Daarbij heeft dienstverlener alsnog het recht op de directe en strikte levering van de algemene voorwaarden.

 

Artikel 4. Omvang behandeling

 

4.1. De dienstverlening die dienstverlener aan de klant zal leveren omvat de massagebehandeling voor een persoon, waarbij gebruik gemaakt wordt van sportmassage en alle daaraan gerelateerde handelingen die nodig zijn voor het welzijn, zoals mondeling of schriftelijk overeengekomen.

 

4.2. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst benoemde behandeling, zullen de geboekte uren en reiskosten als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.

 

4.3.Dienstverlener stelt geen diagnose en iedere vorm van complementaire behandeling is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van een arts.

 

Artikel 5. Annulering

 

5.1. Annulering van de behandeling dient minimaal 24 uur voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.

 

5.2. Indien annulering niet of te laat geschiedt is dienstverlener gerechtigd de desbetreffende behandeling in rekening te brengen, onverkort haar recht op de betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.

 

Artikel 6. Verantwoordelijkheden klant

 

6.1. Bij behandelingen zal de klant zorgen voor een goede persoonlijke hygiëne.

 

Artikel 7. Tarieven

 

7.1. De behandelingen worden tegen schriftelijk of mondeling overeengekomen en op de website vermelde tarieven geleverd.

 

7.2. Binnen een straal van 25 kilometer ten opzichte van het vestigingsadres van dienstverlener is een reiskostenvergoeding in het tarief in begrepen. Daarbuiten is een reiskostenvergoeding verschuldigd van 0.25 cent per km.

 

Artikel 8. Facturering en betaling

 

8.1. De betaling is contant na afloop van de behandeling, tenzij anders is overeengekomen.

 

8.2.Indien facturatie is afgesproken, dient de betaling te worden voldaan binnen 14 dagen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant in verzuim. De klant is met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

 

8.3. Er is geen mogelijkheid tot terugvorderen van het reeds betaalde bedrag.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 

9.1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan dienstverlener kunnen worden toegerekend.

 

9.2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet slagen van de behandeling indien klant zich niet aan de in artikel 6 genoemde regels houdt.

 

9.3. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor blessures of andere problematiek die zich voordoet tijdens of na een behandeling, aangezien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit onmogelijk het gevolg kan zijn van de behandeling.

 

9.4. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor het niet slagen van de behandeling.

Artikel 10 Garantie

 

10.1. De dienstverlener garandeert naar goed vakmanschap de werkzaamheden uit te voeren, maar kan niet garanderen dat een beoogd resultaat wordt bereikt. De betalingsverplichting van de klant zal derhalve blijven bestaan.

 

10.2. De dienstverlener zorgt jaarlijks voor deelname aan bijscholing(en) en houdt op die manier haar kennis op peil.

 

Artikel 11 Privacy Policy

 

11.1. Massagepraktijk West-Friesland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Massagepraktijk West-Friesland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

11.2. Als Massagepraktijk West-Friesland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

11.3. Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van patiënten/cliënten worden door Massagepraktijk West-Friesland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinden;

- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht;

11.4. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Massagepraktijk West-Friesland de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

- Geslacht;

- Geboortedatum;

- Medische gegevens.

11.5. Uw persoonsgegevens worden door Massagepraktijk West-Friesland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

11.6. Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Massagepraktijk West-Friesland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinden;

- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

 

11.7. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht;

11.8. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Massagepraktijk West-Friesland de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- (Zakelijk) Telefoonnummer;

- (Zakelijk) E-mailadres;

- Geslacht.

11.9. Uw persoonsgegevens worden door Massagepraktijk West-Friesland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Massagepraktijk West-Friesland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Massagepraktijk West-Friesland de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- (Zakelijk) Telefoonnummer;

- (Zakelijk) E-mailadres.

11.10. Uw persoonsgegevens worden door Massagepraktijk West-Friesland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

11.11. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de (financiële) administratie;

11.12. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

11.13. Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

11.14 Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

11.15. Bewaartermijn

Massagepraktijk West-Friesland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

11.16. Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

11.17. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

11.18. Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Massagepraktijk West-Friesland info@massagepraktijkwestfriesland.nl

tel nr: 0651953957

bottom of page